Managementul Afacerilor Internaționale

MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNAȚIONALE
PROGRAM ACREDITAT
Specializarea: Economie și Afaceri Internaţionale
Durata studiilor: 4 SEMESTRE
Forma de învățământ: Cu Frecvenţă (IF)
Program înfiinţat în anul 2008
Prezentarea programului de studii
Programul de studii universitare de masterat „Managementul Afacerilor Internaționale” se adresează absolvenților oricărui domeniu de licență (economie, științe politice, drept, geografie, istorie, limbi străine) care doresc să-şi continue studiile, cât și specialiștilor care doresc să-și deschidă noi oportunități în carieră și să-și lărgească orizontul cunoașterii. Importanța programului de studii universitare de masterat este subliniată de dimensiunea sa internațională, care, prin disciplinele studiate, oferă tuturor absolvenților șansa de a se integra atât pe piața națională a muncii, cât și pe piaţa europeană și internațională. Programul de studii universitare de masterat oferă o pregătire interdisciplinară și formează competențele necesare înțelegerii și utilizării metodelor și tehnicilor de management utilizate în afacerile internaționale, prin dezvoltarea capacităților de analiză a diversității culturale, lingvistice, economice, administrative și politice la nivel internațional și prin dezvoltarea abilităților de informare, comunicare și diseminare a informațiilor într-un mediu divers din punct de vedere economic, social, politic și, respectiv, cultural. Programul de studii universitare de masterat „Managementul Afacerilor Internaționale” se deosebește de celelalte programe de master tocmai prin modul în care sunt organizate și desfășurate activitățile practice necesare masteranzilor în vederea inserției cu ușurință pe piața muncii. Astfel, programul de studii universitare de masterat câștigă prin provocarea pe care disciplinele de studiu și activitățile practice o lansează masteranzilor
Misiunea si obiectivele programului de studii
Cursurile Programului de master “Managementul Afacerilor Internaţionale” se adresează tuturor absolvenţilor licenţiaţi ai învăţământului superior indiferent de profil sau specializare, care doresc să aprofundeze specializarea obţinută la licență sau să dobândească o nouă specializare.
Programul de master urmăreşte dezvoltarea capacităţii analitice si de cercetare ştiinţifică în vederea fundamentării deciziilor cu privire la afacerile internaţionale, precum si dobândirea cunoştinţelor necesare în vederea implementării acestora în mediul de afaceri.
Printr-o serie de discipline specifice aprofundării domeniului, programul oferă cursanţilor un plus de cunoştinţe fundamentale, precum: Managementul internaţionalizării firmei, Economie internaţională sau Cooperare economica internaţională, dar si cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului afacerilor internaţionale, precum: Dreptul internaţional al afacerilor sau Managementul proiectelor cu finanţare internaţională.
Competențe asigurate prin programul de studii
Competente profesionale
C1. Organizarea firmelor cu activități derulate la nivel internațional;
C2. Fundamentarea deciziilor de afaceri la nivel internațional;
C3. Elaborarea strategiilor de dezvoltarea afacerilor la nivel internațional;
C4. Implementarea strategiilor de dezvoltare a afacerilor la nivel internațional;
C5. Elaborarea de analize în domeniul afacerilor internaționale;
Competențe transversale
CT1. Realizarea individual sau în echipă a unor sarcini complexe sub presiunea timpului, în condiții de risc și incertitudine;
CT2. Planificarea și organizarea resurselor umane în cadrul unui grup/a unei organizații, în condiții de acceptare a diversității de opinie și de cultură, precum și a atitudinilor critice; evaluarea critic-constructivă a acestora;
CT3. Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră și adaptare a propriilor competențe profesionale si manageriale la dinamica mediului economic național și internațional.
Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii
Consilier/expert/inspector/referent/economist in management - 263101
Consilier/expert/inspector/referent/economist in relatii economice internationale - 263105
Consultant in management - 263107
Asistent de cercetare economist in management - 263113
Asistent de cercetare economist in marketing - 263121
Practica De Specialitate
Pentru desfășurarea activității de practică, mastranzii pot alege din bazele de practică oferite de programul de master prin intermediul facultății sau pot desfășura activitatea de practică pe cont propiu.
Finalizarea studiilor de master
PLAN DE INVĂȚĂMÂNT, anul II
Director de program,
Conf. univ. dr. Oana MIONEL